Uzņemšana vidusskolā

Kārtība izglītojamo uzņemšanai Rīgas 45. vidusskolā

10.klašu uzņemšanas noteikumi 

1.Izglītības programmas vidējai izglītībai (IP)

IP nosaukums IP kods Programmas specializācija, padziļinātie kursi
Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens 31011011 Skolēni apgūst ķīmiju, fiziku, bioloģiju, padziļināti matemātiku, angļu valodu vai programmēšanas pamatus;
Vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārais un sociālais virziens 31012011 Skolēni apgūst dabaszinības, politiku un tiesības, psiholoģiju, filozofiju, 3.svešvalodu – vācu vai franču val., padziļināti – angļu valodu;
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (mūzika) 31014011 Pastāv 2 iespējas pēc izvēles. Apgūstot dabaszinību priekšmetu vai bioloģiju, fiziku, ķīmiju.Skolēni apgūst padziļināti mūziku, specialitāti – izvēle: vijole, sitamie instrumenti, pūšamie instrumenti, vokāls, ģitāra, basa ģitāra, klavieres, speciālās klavieres, elektroniskie mūzikas instrumenti.

2. Uzņemšana 10. klasē

2.1. Pamats izglītojamo uzņemšanai ir apliecība par vispārējās pamatizglītības iegūšanu ar sekmju izrakstu, kurā ir vērtējumi visos izglītības programmas mācību priekšmetos.

2.2. Izglītības programmas komplektēšana notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem, kuros tiek ņemti vērā apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izraksta vidējie vērtējumi. Līdzīgu rezultātu gadījumā priekšroka tiek dota skolēniem, kuri olimpiādēs, sacensībās vai konkursos ieguvuši godalgotas vietas vai ir piedalījušies un piedalīsies (norādīt) skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un/vai skolas sporta komandās.

2.3. Ja pieteikumu skaits pārsniedz Rīgas domes IKSD lēmumā noteikto pieļaujamo skolēnu skaitu, vidusskolā neuzņem skolēnus, kuriem ir zemākie rezultāti pamatizglītības sekmju izrakstā  un kuriem ir bijuši aizrādījumi par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.2.5. Profesionāli orientētajā (mūzikas) programmā noteiktas obligātas pārrunas ar direktora vietnieku mūzikas jomā un specialitātes pedagogiem, kā arī noklausīšanās  pēc iepriekš sastādīta grafika (vienojas pie dokumentu iesniegšanas).

2.6.Pamatojoties uz skolēna vecāku iesniegumu un vidusskolas uzņemšanas komisijas sēdes lēmumu (20.06.plkst.12.00) skolas direktors izdod rīkojumu par skolēnu uzņemšanu vidusskolā.

2.7. Dokumentu pieņemšana.

2.7.1. Dokumentu pieņemšana notiek katru gadu jūnija otrajā un trešajā nedēļā.

2.7.2. Jāiesniedz apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (oriģināls), iesniegums par izvēlēto programmu, aizpildīta priekšmetu izvēles lapa, uzņemtajiem skolēniem vēlams- pases kopija, jābūt- izraksts no ambulatorās medicīnas kartes (veidlapa 027/u) par iepriekš veiktajām profilaktiskajām vakcīnām; medicīnas karte (026/u veidlapa – ja tāda ir).

Katru gadu pavasarī notiek arī „Atvērto durvju dienas”.

Direktors       T.Veismanis

 

Aizpildāmie dokumenti:

Audzekna kartite

vec.iesnieg. uz vidusskolu_2017

Svešvalodu programma

mūzikas programmas 1.un 2. varianti

Matemātika – vispārizglītojošā programma