Ja vēlies kļūt par 10.klases skolnieku Rīgas 45.vidusskolā….

Rīgas 45.vsk Logo Maza Formāta

Izpēti mūsu piedāvājumu:

4.jūnijā plkst.18:00 tiekamies MS teams tiešsaistē

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzEwNzE4MDEtNmNlMS00YmY0LTljOGYtYmE3ZjI4ZmUzZmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f04a08cd-5a43-4318-9c82-9dd1bbcd937a%22%2c%22Oid%22%3a%223ab54fcd-7227-4155-9183-fe79ee74f708%22%7d

Tiklīdz saņemsi savu centralizēto eksāmenu rezultātus, tiešsaistē varēsi aizpildīt pieteikuma anketu, lai pretendētu uz 10.klasi (par precīziem datumiem ziņosim)

Ņem vērā, ka visiem gada vērtējumiem ir jābūt sekmīgiem!

Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, par pamatu ņemot CE rezultātus.

Papildu nosacījumi uzņemšanai mūzikas programmā: