Diferenciācija un individualizācija valodu jomas mācību stundās – palīgs skolēnam mācību procesā.

2. 1

     Rīgas 45. vidusskolas pedagogi un administrācijas pārstāvji ir noslēguši RIIMC konkursā “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” atbalstītā projekta „ Diferenciācija un individualizācija valodu jomas mācību stundās – palīgs skolēnam mācību procesā” īstenošanu laika posmā no 2019.gada 21.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.

Projekta mērķis ir  pilnveidot  valodu jomā pedagogu kompetenci
diferenciācijas un individualizācijas nodrošināšanā mācību stundā, diferencētu
un individualizētu uzdevumu izstrādē.

Pedagogu
aptaujās tika konstatēta problēma, ka ir nepieciešams atbalsts, lai apgūtu prasmes
un pieredzi jēgpilnu diferencētu un individualizētu uzdevumu, paņēmienu
izstrādē un īstenošanā mācību procesā.

Zināšanas
un to praktiskā izmantošana ir nepieciešama, lai  veiktu apmācību darbam ar izglītojamajiem,
kuriem konstatētas konkrētas mācīšanās grūtības, kā arī nepieciešamība
pilnveidot uzdevumu veidošanas prasmes darbam ar talantīgiem bērniem.

            Projekta norisi mūsu skolā
2.semestrī patīkami uzjundīja A.Vorobjova nodarbība janvārī, kur praktiski
veidojām diferencētus uzdevumus, piemērojot tos dažādiem līmeņiem. Atsauksmes
ir pozitīvas par šo jauno un radošo pedagogu. Un kā izteicās daži skolotāji, ka
esot nostrādājis kāds klikšķis un tapuši soli pa solītim vairāki
dažādu līmeņu uzdevumi un darbības (1.attēls).

1.attēls  A.Vorobjova vadītā praktiskā nodarbība
pedagogiem

            Projektā  periodu no janvāra līdz aprīlim vairāk
veltījām praktiski strādājot pie diferenciācijas un individualizācijas
ieviešanas un nostiprināšanas  mācību
procesā. Tas ietvēra gan stundu vērošanu pie kolēģiem (katrs tika aicināts
apmeklēt vismaz 2 stundas), gan parādīt savu darbību citiem (1-2 stundas). Bija
ļoti interesanti skatīt sākumskolas darbošanos un iegūt kādu ideju darbam pat
vidusskolā (2.attēls).

            Skolotāja I.Kreišmane atzina,
ka projekta mudināta pati biežāk pirms stundu
vadīšanas iepriekš sagatavojot individuālus uzdevumus skolēniem ar dažādiem
apguves līmeņiem. Pozitīvi vērtējot to, ka skolēni (1.klase) labprāt pildot savus
uzdevumus, nesatraucoties, ka citiem bērniem ir citādāki uzdevumi. Katrs darot
pēc savām spējām.      Savukārt
skolotāja K.Lubkāne secināja, ka  mācību diferenciācija un individualizācija
esot ļoti labs veids, kā iemācīt skolēnu mācīties patstāvīgi tikt galā ar
mācību problēmām. Dažādojot un motivējot varot panākt labus rezultātus mācību
procesā!

2.attēls Stundu vadīšana un vērošana sākumskolā projekta ietvaros

 Svešvalodu skolotājas ļoti aktīvi iesaistījās
projektā rādot, vērojot stundas, gatavojot materiālus un veidojot
starpdisciplināras stundas (piem., vācu valodā ar vēsturi, mūziku, angļu valodā-
ar ģeogrāfiju, mūziku, kulturoloģiju). Jaunā angļu valodas kolēģe E.Renerte novērtēja,
ka gatavošanās  process un  atvērtās mācību stundas
vadīšana  veicinājusi vairāk  analizēt gan skolēnu sasniegumus, gan
pašas veikumu, pārdomājot turpmāko mācību  stundu  norisi,
izmantojot diferencētu pieeju, lai radītu piemērotāku iespēju  atbilstošai
 vielas apguvei visiem skolēniem. Skolotāja pēc vadītās vērotās stundas I.Bikovska-Kivleniece
secināja,  ka projekta laikā  mācību process esot kļuvis daudz dinamiskāks,
aizraujošāks un emocionālāks, stundās ieviešot jaunas mācību organizācijas
formas, katrs skolēns vairāk varot darboties un mācīties individuālā tempā
atbilstoši savām spējām. Tas dod iespēju skolēnam objektīvāk sevi izvērtēt un
pamatot savu viedokli. Kolēģe G.Mikulāne atgriezeniskajā saitē no
skolēniem ievērojusi, ka viņiem pakāpeniski veidojas lielāka izpratne par savu
mācīšanos un labāka izpratne par to, kā un uz ko skolotājs viņus virza.

Tika izvilktas no
pūra
tādas senas metodes kā galerija, kas ļauj skolotājam lieliski
diferencēt jautājumus, ko sadalīt skolēniem darbam ( piem., ģeogrāfijā skolēns,
kurš tikko mācās latviešu valodu, var vienkārši nolasīt citiem pāris
teikumus).(3.attēls)

                                               3.attēls Stundu vērošana vidusskolā

Projektā iesaistījās
arī instrumentu spēles skolotāja I.Zīmele-Šteina, kura lieliski parādīja, kā
var radīt vienkārši atgādnes klavierspēlē. Pie atgādņu veidošanas strādāja arī
paši skolēni, kuras vēlāk varēja ilgstoši izmantot arī citi (4.attēls)

                                                      4.attēls Izmantojamas atgādnes

            Darbība projektā ļāvusi skolotājiem
dziļāk un skrupulozāk izprast šos jēdzienus un redzēt tos citu kolēģu dažādā
praktiskā pielietojumā. Tieši šī kopā būšana daudziem radīja īstu iedvesmu
individualizācijas un diferenciācijas nostiprināšanai arī savas jomas mācību
procesā (piem., klavierspēlē).Projekta izaicinājums pašreiz ir attālināta
mācīšanās vadīšana, metožu izveide un tiešām diferencētu un individualizētu
uzdevumu sagatavošana. Skolotāji atzīst, ka projekta ievirze ir palīdzējusi šī
perioda darbā.

Skolotāja G.Mikulāne atzīst, ka piedaloties projekta aktivitātēs,
ir guvusi atziņu, ka individualizācija un diferenciācija ir skolotāja reaģēšana
uz aktuālo situāciju, kas iekļauj gan nodarbības sagatavošanu, gan
improvizāciju, pie kam individualizācijas un diferenciācijas vadmotīvs mācību
procesā neaprobežojas ar  mācību stundas
ietvariem. Līdz ar to individualizāciju stundās cenšoties panākt ar atbalsta
materiāliem un pielāgojot uzdevumu noteikumus; diferenciāciju – dažādojot
skolēnu darbības veidus un mācību resursus. Arī skolotāji ir savstarpēji
kļuvuši atvērtāki.

Kolēģe L.Pujāte: “ Darbība projektā visiem ir ieguvums- izpratne,
kā strādāt klasē ar dažādiem skolēniem, kā sekmēt viņu motivāciju izzināt.
Nodrošināt individuālu pieeju katram skolēnam, jo tā jau tikai mūsu bērni kļūst
pašpārliecinātāki un veidojas vēlme arī turpmāk mācīties un iegūt zināšanas.”

                                Projekta koordinators skolā Silvija Galviņa