Atbalsta personāls

Atbalsta personāla komisijas galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā.

Rīgas 45.vidusskolas atbalsta personāla komisija ir skolas izveidota komisija, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, sniedz ieteikumus par atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības veidu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un/vai citām speciālajām vajadzībām. Visi komisijas speciālisti ievēro konfidencialitāti.

Atbalsta personāla komisijā Rīgas 45. vidusskolā darbojās skolas psihologs, sociālie pedagogi, speciālās izglītības pedagogs, skolotājs logopēds, medicīnas darbinieks skolā un administrācijas pārstāvis.

SKOLAS PSIHOLOGS

Atbalsta vecākus un pedagogus uzklausot un sniedzot profesionālus ieteikumus, kā atbilstoši bērnam labāk organizēt mācību procesu, ņemot vērā spējas un personības iezīmes.

Palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām.

Nodrošina profilaktiskos pasākumus: sniedz atbalstu adaptācijas procesā un ikdienas emocionālo grūtību gadījumā, izglīto vecākus un pedagogus, bērna uzvedības problēmu gadījumā, iesaistās aktivitātēs, lai samazinātu negatīvo faktoru ietekmi.

Speciālists, kurš izvērtē bērna kognitīvās spējas, emocionālās īpatnības un personības iezīmes.

Kontakti:

 Evija Šneidere (Ropažu ielas ēka)

mob. tel.: +371 29855415

108. kabinets

Lelde Ūlupe (Gaujas ielas un Lībekas ielas ēkas)

 

SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Palīdz  bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības apguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Meklē sociālo problēmu cēloņus, likumsakarības. Cenšas panākt sadarbību un dialoga iespējamību veiksmīgam problēmas atrisinājumam (skola-vecāki, vecāki-bērni, bērni- skola, bērni-bērni).

Konsultē ģimenes un pedagogus par skolēnu sociālās pieredzes veidošanu un korekciju; palīdz attīstīt sociālās iemaņas un dzīves prasmes.

Izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu izplatību skolā (neattaisnoti stundu kavējumi, vardarbība, uzvedības problēmas, konflikti, atkarības, adaptācijas problēmas/ grūtības, tiesības un pienākumi).

Kontakti:

Agnese Rutka (Ropažu ielas ēka)

e-pasts: angeliusa@inbox.lv

mob. tel.: +371 68624946

312. kabinets

Gita Ņesterova (Gaujas un Lībekas ielas ēkas)

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS

Speciālais izglītības pedagogs sadarbībā ar citiem pedagogiem un  atbalsta personālu analizē katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas un palīdz noteikt mācību metodes to risināšanai vai iesaka iespējamo palīdzības veidu.

Veic individuālo darbu un sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām.

Organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu ar izglītojamiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, nostiprinātu mācīšanās prasmes, radītu motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes. Nepieciešamības gadījumā palīdz rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un pedagogiem. Informē vecākus par skolēna mācību grūtībām un kopīgi meklē veidus to novēršanai.

Kontakti:

Elita Baibakova,

e-pasts: elita.b@inbox.lv

mob. tel.: +371 26307369

410. kabinets (Ropažu ielas ēka)

Ināra Janēvica

403.kabinets (Ropažu ielas ēka)

Edīte Jēruma 

202.kabinets (Gaujas ielas ēka)

SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

Skolotājs logopēds strādā ar 1.- 4. klašu skolēniem.

Diagnosticē skolēna runas, fonemātiskās uztveres, lasīšanas un rakstu valodas traucējumus, veic profilaksi un korekciju.

Organizē grupu vai individuālās logopēdiskās nodarbības, lai pilnveidotu skolēnu runas un rakstu valodas attīstības iemaņas.

Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un pedagogiem runas un rakstu valodas traucējumu gadījumos. Sagatavo ieteikumus skolēna atbalsta pasākumu sniegšanā gan vecākiem, gan pedagogiem.

Kontakti:

Eva Puriņa (Ropažu iela ēkā)

e-pasts: evapurina@inbox.lv

mob. tel.: +371 26457018

411. kabinets

Vanda Ūberte (Gaujas un Lībekas ielas ēkās)

MEDICĪNAS DARBINIEKS SKOLĀ

Sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos.

Izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību smagas traumas vai saslimšanas gadījumā.

Veic profilaktiskos pasākumus savas kompetences ietvaros.

Sniedz individuālus padomus veselības jautājumos Kopā ar skolas administrāciju organizē, kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā.

Sadarbojas ar skolēniem, vecākiem un skolas darbiniekiem.

Kontakti:

Marina Meļņika (Ropažu ielas ēkā)

telefons: +371 67551719

107. kabinets

Ināra Tomele (Gaujas iela ēkā)

Dace Alondere (Lībekas ielas ēkā)