Erasmus+projekts “EMPOWERING INCLUSIVE TEACHERS FOR TODAY AND TOMORROW”

Projekta Logo

projekta_logo

Iekļaujošās Izglītības Skolotāju Sagatavošana Šodienai un Rītdienai

Par projektu īsumā

Nosaukums: EiTTT (Empowering Inclusive Teachers for Today and Tomorrow – Iekļaujošās Izglītības Skolotāju Sagatavošana Šodienai un Rītdienai)
Ilgums: 30 mēneši
Koordinators: Marino izglītības institūts, Īrija
Finansējuma programma: Erasmus+
2.pamatdarbība – “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”, stratēģiskās partnerības skolu izglītībā

PAR EITTT
EiTTT (Iekļaujošās Izglītības Skolotāju Sagatavošana Šodienai un Rītdienai) ir Eiropas stratēģiskās partnerības projekts, kas tiek finansēts Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības “Eiropas Savienības izglītības programma” ietvaros. Šī 30 mēnešu ilgā projekta vadītājs ir Marino izglītības institūts (MII), projekts tapa uzsākts 2016. gada oktobrī. MII strādās kopā ar sadarbības partneru organizācijām Beļģijā (Universitātes koledžas Lēvēnē – Limburgā & Kārļa Lielā universitātes koledža), Kiprā (Antupoles pamatskola (Dimotiko Sxoleio Anthoupolis KA)), Latvijā (Rīgas 45. vidusskola) un Somijā (Lukkarin koulu). Projekta sadarbības partnerus, kuri pārstāv trīs pedagogu izglītības iestādes un trīs skolas, vieno kopīga virzība uz iekļaujošo izglītību, kā arī izpratne par nozīmīgākajiem jautājumiem, kas risināmi, ja iekļaujošā izglītība kļūs par skolu praksē ierastu lietu.

PROJEKTA PAMATOJUMS

EiTTT ir vērsts uz to, lai vispārizglītojošās skolas veidotos kā visu skolēnu iekļaujoša mācību vide, tostarp skolēnu ar īpašām vajadzībām un invaliditāti; no sociālekonomiski nelabvēlīgas vides nākušiem, kā arī ar migrantu izcelsmi. Iekļaujošās izglītības sekmēšana pašreizējās ES izglītības politikas stūrakmens. Tomēr, kā jau pieredzējušiem pedagogiem, projekta sadarbības partneriem ir arī skaidrs, ka šīs politikas efektīva ieviešana skolu praksē ir nopietns izaicinājums pat vispieredzējušākajiem skolotājiem. Tādēļ mūsu pārliecība ir tāda, ka augstas kvalitātes skolotāju izglītība ir vitāli svarīga, tomēr ne pietiekama, lai sekmētu iekļaujošo vidi skolās.
Lai atvieglotu mācīšanos visiem mūsdienu klasēs esošajiem to daudzveidībā, mēs zinām, ka skolām arī pašām jāspēj nodrošināt atbalsta mehānismus, kas varētu atvieglot skolotāju darbu iekļaujošās izglītošanas ziņā. Tādēļ šai projektā mēs, vairāku jomu pārstāvju pedagogu grupa, sniegsim uz pierādījumiem balstītu pamatojumu pieejamo resursu diversifikācijai, lai nodrošinātu šādu visas sistēmas atbalstu. Mēs dalīsimies atziņās par to, ko uzskatām par iekļaujošas izglītības prakses kvalitātes paraugiem mūsu attiecīgajās skolotāju izglītības iestādēs un skolās, no šīs viedokļu apmaiņas gūsim jaunas atziņas, ko izplatīsim tālāk skolotāju izglītotājiem, praktizējošiem skolotājiem, topošajiem skolotājiem, skolu administratoriem un politikas veidotājiem, gan savās valstīs, gan ārpus tām.

Sīkāka informācija pieejama:www.mie.ie/eittt

PARTNERI:
Marino izglītības institūts, Īrija
Lukkarin skola, Somija
Kārļa Lielā (Karel de Grote) universitātes koledža, Beļģija
Antupoles pamatskola (Dimotiko Sxoleio Anthoupolis KA), Kipra
Universitātes koledžas Lēvēnē – Limburgā, Beļģija
Rīgas 45. vidusskola, Latvija

PROJEKTA MĒRĶI
1. Raksturot galvenās problēmas iekļaujošās vides sekmēšanas plānā skolās un piedāvāt tām risinājumus: projekta komandu veido skolotāji no trim skolām (divām pamatskolām un vienas vidusskolas) un skolotāju pedagogi no trim skolotāju izglītības iestādēm. Skolotāji strādā vispārizglītojošajās klasēs ar ievērojamu apmācāmo daudzveidību, savukārt skolotāju izglītotāji savās attiecīgajās iestādēs ir atbildīgi par iekļaujošo izglītību (skolotāju sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas apmācībā). Kā jau pieredzējušiem izglītības praktiķiem, kas darbojas starptautiskā starpnozaru grupā, mums ir kopīga izpratne par galvenajām ar iekļaujošas apmācību sistēmas ieviešanu skolās saistītajām problēmām.

2. Raksturot izsmeļoši dokumentētās nepietiekamības skolotāju pārliecībā un kompetencē iekļaujošas izglītības praktizēšanā Eiropas klasēs, piedāvāt tām risinājumus: iekļaujošā izglītība neizbēgami balstās uz skolotāju apņēmības un spējām, kas nozīmē, ka skolotājiem jāpieņem zināmas vērtības un tiem jāpiemīt noteiktai attieksmei pret daudzveidību sabiedrībā un skolā, kā arī nepieciešamām zināšanām un prasmēm. Ņemot vērā to, ka tādējādi augstas kvalitātes skolotāju izglītība ir priekšnosacījums šādas iekļaujošas apmācības īstenošanā, viens no galvenajiem projekta grupas uzdevumiem būs ieviest un izplatīt gūtās atziņas par konkrētām stratēģijām, kuras, mūsuprāt, izrādījušās visefektīvākās skolotāju izglītošanā iekļaujošai izglītībai, dalīties ar šo stratēģiju pieredzi un piemēriem.

3. Raksturot skolās nepieciešamos strukturālos atbalsta mehānismus, lai sekmētu klasēs strādājošo skolotāju centienus iekļaujošas apmācību vides izveidē, piedāvāt to risinājumus: pieņemot, ka iekļaujošā izglītība kļūs par skolu praksē ierastu lietu, atbilstoša skolotāju izglītība būs fundamentāli svarīgs, tomēr nepietiekams nosacījums. Uzņemties šo projektu mūs motivē pārliecība, ka vislielākais šķērslis iekļaujošas attieksmes sekmēšanai skolās ir skolotāju pretestība, un, ka šī pretestība izriet ne vien no nepilnībām skolotāju sagatavošanā, bet arī trūkstošu atbalsta veidojumu dēļ skolās.

4. Raksturot iekļaujošas apmācību vides izveidei nepieciešamo saikni starp īstenoto skolotāju izglītībā un skolās esošajiem atbalsta veidojumiem: mēs tiecamies pievērst uzmanību virknei pagaidām būtiski atšķirīgu darbību skolotāju izglītības iestādēs un skolās, kuras, ja tās taptu īstenotas saskaņoti, spētu dot būtisku ieguldījumu iekļaujošas izglītības sekmēšanā skolās.

Saziņai:
Dr. Ena Raiena (Anne Ryan),
Projekta koordinatore
Marino izglītības institūts Īrijā
anne.ryan@mie.ie