ERASMUS + projekts ,,Māksla ir dzīve; dzīve ir māksla”

Projekts
,, Māksla ir dzīve; dzīve ir māksla” tika īstenots, jo mūsdienās izglītības
iestādēs ar mākslu saistītie priekšmeti skolēnu vidū mazinās popularitātē un
dziļākā izpratnē . Skolotājiem trūkst resursu un metodikas, lai veicinātu
mākslas priekšmetu integrāciju citos priekšmetos un veicināt mākslas
priekšmetus interesantu skolēniem.

Tāpēc
projekta galvenie uzdevumi bija:

 Integrēt mākslas priekšmetus citos mācību
priekšmetos.

Veicināt
skolēnu dziļāku izpratni par mākslu un kultūru.

Veicināt,
ka māksla kļūst par skolēna dzīves sastāvdaļu.

Katrā
mobilitātē katra valsts izvēlējās vienu mākslinieku par un ap kuru tika
organizētas darbnīcas.

Dalībvalstis : Itālija
                       Turcija
                        Lietuva
                       Grieķija
                       Horvātija
                       Latvija