Projekts “Mācīties būt! Sociāli emocionālā mācīšanās – SEM”

Learningtobe Projekts

Rīgas 45.vidusskolā kopš 2018.gada 1.septembra tiek īstenots eksperimentāls projekts Erasmus+ KA3 ietvaros- LEARNING TO BE jeb Mācīties būt: Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās!

Projektā ir iesaistījušās izglītības iestādes, mācībspēki un pētnieki no septiņām Eiropas valstīm: Somijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Slovēnijas un Spānijas.
Projekta mērķis ir izstrādāt novērtēšanas metodes un paņēmienus sociāli emocionālo prasmju attīstīšanai vispārējās izglītības skolās. Šie metodiskie paņēmieni sekmēs sociāli emocionālās mācīšanās (SEM) ieviešanu izglītības iestādēs un veidos pamatu turpmākai izglītības politikas un prakses pilnveidošanai. Projekta uzdevums ir izpētīt, kā sociāli emocionālo prasmju attīstību labāk atbalstīt skolās un izglītības sistēmā kopumā.

Iniciatīva “Mācīties būt” balstās pārliecībā, ka mūsdienu Eiropas skolās vērtēšanai vajadzētu sniegties tālāk par skolēnu zināšanu un akadēmiskā snieguma novērtēšanu ar atzīmēm; tai vajadzētu ietvert pieejas skolēnu personiskās izaugsmes, sociālo prasmju, attieksmju un citu vispārīgu prasmju novērtēšanai. Skolēnu individuālo sociāli emocionālo un veselības prasmju izkopšana skolā veicinātu vienotību un pozitīvu uzvedību, kas sekmētu savstarpējo izpratni un uzticēšanos, cieņu un sociāli atbildīgu pieeju problēmu risināšanai.