RIIMC un skolas projekts „Diferenciācija un individualizācija valodu jomas mācību stundās – palīgs skolēnam mācību procesā”

Pie Cēsu 2.pamatskola

Rīgas 45. vidusskolas pedagogi un administrācijas pārstāvji uzsākuši RIIMC konkursā “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” atbalstītā projekta „ Diferenciācija un individualizācija valodu jomas mācību stundās – palīgs skolēnam mācību procesā” īstenošanu laika posmā no 2019.gada 21.oktobra līdz 2020.gada 3.aprīlim. Projekta mērķis ir pilnveidot valodu jomas pedagogu kompetenci diferenciācijas un individualizācijas nodrošināšanā mācību stundā, diferencētu un individualizētu uzdevumu izstrādē. Pedagogu aptaujās tika konstatēta problēma, ka ir nepieciešams atbalsts, lai apgūtu prasmes un pieredzi jēgpilnu diferencētu un individualizētu uzdevumu, paņēmienu izstrādē un īstenošanā mācību procesā. Zināšanas ir nepieciešamas, lai veiktu apmācību darbam ar izglītojamajiem, kuriem konstatētas konkrētas mācīšanās grūtības, kā arī nepieciešams pilnveidot uzdevumu veidošanas prasmes darbam ar talantīgiem bērniem. Skolēnu brīvlaikā tika uzsāktas pedagogu apmācības. 21.oktobrī Rīgas 45.vidusskolā viesojās lektors A.Vorobjovs, kurš dienas garumā iepazīstināja 25 pedagogus ar teoriju par diferenciāciju un individualizāciju, padziļinot izpratni par individualizācijas un diferenciācijas nepieciešamību skolēnu zināšanu kvalitātes uzlabošanā mācību procesā Tika analizēti diferenciācijas un individualizācijas metodiskie paņēmieni, kā arī to radītie problemātiskie aspekti un to iespējamie risinājumi. Tika rosināts skolotājiem veidot atbalsta materiālus individualizācijas procesa realizācijai. Pedagogi guva un nostiprināja pārliecību, ka diferencēta pieeja ir nepieciešama darbā ar skolēniem, kuriem ir mācību vai uzvedības grūtības, kā arī darbā ar talantīgiem skolēniem. Mūsu skolas pedagogi vēlreiz tiksies janvāra mēnesī ar lektoru A.Vorobjovu darbnīcā, kur varēsim dalīties jau gūtajā pieredzē. 22.oktobrī pedagogi, projekta atbalstīti, devāmies pieredzes apmaiņā uz Cēsu 2.pamatskolu. Seminārnodarbībā direktore I.Brammane un skolotāju atbalsta grupa iepazīstināja ar “Skola 2030” pilotskolas metodiskā darba organizēšanu, diferenciācijas pieredzi un jautājumiem, kas vēl jārisina mācību darba organizēšanas uzlabošanai. Guvām ļoti pozitīvu pieredzi un idejas gan metodiskā un mācību darba organizēšanai, gan vizuālais iespaids un noformējums rosināja uz darbošanos. Interesanta ir plānošanas mācīšanās skolēniem. Var apbrīnot, kā skolēni jau sākumskolā plāno soļus mērķa sasniegšanai, lai varētu labāk veikt pašvadītu mācīšanos. Novembrī notika sadarbība ar Āgenskalna Valsts Ģimnāzijas pedagoģēm A.Puķi un S.Kazaku. Vērojām latviešu valodas stundu 8.1 klasē. Ļoti interesanta stunda, redzējām diferenciāciju, individualizāciju. Fascinēja skolotājas intonācija un demokrātiska skolēnu pašmācīšanās procesa vadība, kā arī skolotāju savstarpējā sadarbība jau ārpus stundām. Interesanta izvērsās arī redzētās stundas apspriešana. Lektores tikās arī ar mūsu skolotājiem teorētiskā nodarbībā, kur aplūkojām praksē pielietojamus paņēmienus, kur tika apspriesta stunda, izmantojot stundas plānu un dotos uzdevumus . Pedagogi guva atziņu, ka diferenciācijas un individualizācijas jēdziens un pielietojums mācību procesā ir daudz plašāks, nekā tikai vieglāku un sarežģītāku uzdevumu piedāvājums. Vienu no skolā vadītajām atklātajām stundām – latviešu valodu 7a klasē, sk.S.Žuravļeva, 29. novembrī vēroja gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas skolotāji. Fantastiska skolotājas un skolēnu sadarbība, kur viens otru saprot jau no pusvārda, labs piemērs diferenciācijas pozitīvai nozīmei mācību sasniegumu uzlabošanā. Gūtās zināšanas, aktualizētie paņēmieni un ideju daudzums rosināja skolas pedagogus veidot diferencētus un individualizētus uzdevumus, dažādot darbības savās mācību stundās. Ciešāka kļuvusi pedagogu sadarbība viena mācību priekšmeta- latviešu valodas, ietvaros dažādos izglītības līmeņos. Darbs projekta ietvaros turpinās. Silvija Galviņa Rīgas 45.vidusskolas projekta koordinators