Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce

Topošo Pirmklasnieku Vecāku Sapulce

Aicinām
uz topošo Rīgas 45.vidusskolas pirmklasnieku vecāku sapulci tiešsaistē šī gada
13.aprīlī plkst.18:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODBmZjUyYWQtY2RlZC00YjJkLTlmMmMtYWNjMDkzNDhkZTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f04a08cd-5a43-4318-9c82-9dd1bbcd937a%22%2c%22Oid%22%3a%223ab54fcd-7227-4155-9183-fe79ee74f708%22%7d

2023./2024.mācību gadā
plānojam atvērt 7 pirmās klases:

* Ropažu ielas 34 ēkā

  • vispārizglītojošā pamatizglītības programma
  • pamatizglītības programma ar paaugstinātiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā

* Gaujas  ielas 23 ēkā (Čiekurkalna filiālē)

  • vispārizglītojošā pamatizglītības programma
  • pamatizglītības programma ar paaugstinātiem sasniedzamajiem  rezultātiem mūzikā un instrumenta spēlē
  • speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611) – limitēts skaits

* Lībekas ielas 27 ēkā  (Mežaparka filiālē)

  • vispārizglītojošā pamatizglītības programma
  • pamatizglītības programma ar paaugstinātiem                                        
    sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā